Analyse og planlegging

Markedsundersøkelse

Kartlegging av aktuelle leverandører, varer og tjenester, og konkurransesituasjonen i markedet.

Risiko

Risiko kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse som kan inntreffe. Risikovurdering innebærer i denne sammenhengen dels en analyse av risikoens størrelse, en evaluering av om risikonivået er akseptabelt, og en vurdering av mulige tiltak for å redusere sannsynlighet eller konsekvenser av hendelsen.

Risikostyring

Prosess for å identifisere, vurdere og prioritere hendelser som kan påvirke virksomhetens måloppnåelse, både positivt og negativt. Hensikten er å følge opp med ressurser for å minimere, kontrollere og styre sannsynligheten og virkningen av uheldige hendelser, eller maksimere realisering av potensielle gevinster.

Konkurransestrategi

En konkurransestrategi samler beslutningsinformasjon som er innhentet om interne behov, marked, strategisk betydning og rammer. Anskaffelsen kan og bestå av flere kontrakter. Basert på dette besluttes fremgangsmåte, spesifikasjonsstrategier, risikofordeling, prismodell og  ev. forbehold til kontraktsvilkår for anskaffelsen.

Kontraktsstrategi

En helhetlig plan for hvordan en konkret anskaffelse eller leveranse skal gjennomføres og følges opp.

Kontraktstrategien skal beskrive hvordan vi sikrer hensiktsmessig deltakelse i konkurranse, samt fordeler oppgaver, ansvar og usikkerhet, og hvilke kontraktuelle virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i gjennomføringsfasen. I mange virksomheter benyttes to typer kontraktstrategi:

  • Generell kontraktstrategi, med føringer fra virksomheten
  • Spesifikk kontraktstrategi for det enkelte prosjekt.

Dette vil variere avhengig av om dette er en ren anskaffelse av system/løsning/tjeneste, om det er et utviklingsprosjekt eller en kombinasjon.