Anbudsprosesser og bedriftsutvikling

Anbud

Bindende tilbud (inngitt i en anbudskonkurranse) om å levere en vare, yte en tjeneste eller utføre et bygg- og anleggs, som kan aksepteres av oppdragsgiver uten behov for forhandlinger, hvor presiseringer og avklaringer er tillatt, men hvor forhandlinger er forbudt.

Anskaffelsesprosess

Alle faser i en anskaffelse. Omfatter:

 • verifisering av behovet for en anskaffelse
 • planlegging
 • analyse kunngjøring
 • konkurransegjennomføring
 • evaluering
 • ev. tildeling
 • kontraktsinngåelse
 • leveranse
 • kontraktsoppfølging
 • forvaltning
 • avvikling

Anskaffelsesstrategi

Beskrivelse av virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for virksomhetens fremtidige anskaffelser. Den viser områder som skal prioriteres i de nærmeste årene fremover for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål.

Funksjonskrav

Krav ved vare- og tjenesteanskaffelser som beskriver funksjon som leveransen/ytelsen skal innfri. I funksjonskrav beskrives krav til ytelsens funksjon, herunder resultater og effekter, fremfor å stille krav til nøyaktig fremgangsmåte eller detaljert spesifikasjon. Det er her opp til leverandørene å foreslå løsninger til hvordan funksjonene kan oppfylles.

(FOA §8-3(1) og §17-3(1), se også §17-3(4) og (5) og (6), sml.Behovsspesifikasjon, teknisk spesifikasjon)

Innovasjon

Innovasjon er en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk for å skape økonomiske verdier. Innovasjon kan også være å bruke kjent kunnskap i nye sammenhenger.

Innovativ anskaffelse

Gjennomføring av en anskaffelse med formål om å stimulere til innovasjon. I en innovativ anskaffelse legges det mest vekt på behovsavklaring. Behovsavklaring skjer gjennom utstrakt dialog med brukere, leverandører og andre interessenter