Analyse og nyttiggjøring av tildelingsbeslutning

Konkurranse – En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Det skal stimuleres til konkurranse for å få det beste tilbudet og øke markedsmulighetene for de beste leverandørene.

Likebehandling (forbud mot forskjellsbehandling)– innebærer at alle mulige tilbydere skal behandles likt og ha tilgang til samme informasjon.  Man kan heller ikke gi fordeler til spesielle produksjonsmetoder, patenter eller sertifiseringer. Når det henvises til slike i et konkurransegrunnlag skal det alltid etterfølges av «eller tilsvarende»

Forutberegnelighet – Konkurransereglene for den enkelte anskaffelse skal være tydelig beskrevet og skal følges gjennom hele anskaffelsesprosessen. Leverandørene skal i enhver fase av konkurranse ha kunnskap om hvordan prosedyren vil bli gjennomført, og hvilket beslutningsgrunnlag som gjelder.

Gjennomsiktighet – Innebærer at det er mulig å kontrollere at anskaffelsesprosessen blir gjennomført på lovlig og redelig vis. Innebærer generell plikt til å sikre innsynsadgang i anskaffelsesprosessen.

Etterprøvbarhet – Etterprøvbarhetsprinsippet skal sikre at leverandørene har mulighet til å kontrollere at anskaffelsesregelverket er fulgt. Oppdragsgiver må derfor sikre at vurderinger og andre forhold av betydning for gjennomføring av anskaffelsesprosessen kan dokumenteres. Både deltakere og tredjeparter, herunder klageorgan, skal ha adgang til å etterprøve at anskaffelsesprosessen er gjennomført i samsvar med gjeldende regler. Sikrer leverandørens rettssikkerhet og effektiv håndhevelse av regelverket.

Forholdsmessighet – krav til leverandøren skal stå i samsvar med omfanget på kontrakten.  De krav som stilles må være nødvendige for å oppfylle kontrakten. Proporsjonalitetsprinsippet går ut på at kompleksiteten i selve anskaffelsesprosessen skal stå i forhold til verdien av det som anskaffes.

Ikke- diskriminering – Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Det er ikke tillatt å diskriminere en leverandør for eksempel på bakgrunn av, nasjonalitet, bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse eller dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt iht LOA/FOA kommer til anvendelse.

(Se LOA§5 og FADs veileder)