Analyse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud

Kravspesifikasjon

Alle krav som ønsket leveranse må oppfylle. Leveransen kan beskrives ved behovsspesifikasjon, funksjonskrav, ytelseskrav eller ved krav til standarder og detaljert tekniske spesifikasjoner. Tilbudte leveranser som inneholder vesentlige avvik fra disse kravene må avvises.

Kvalifikasjonskrav

Alle krav leverandørene må oppfylle, herunder deres tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres.

Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.

(LOA §5, FOA §8-4, §8-5 og §17-4, §17-5, jf. §17-8 og §17-9)

Tildelingskriterier

Kriterier for kontraktstildeling. Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har lavest pris.

(FOA §20-1 og §22-2, jf.§8-1(1) b og §17-1(1) b, cf LOA §5. Sml. kvalifikasjonskriterier.)